Pestrá věda


SlyÅ¡ela jsem, že v poslední dobÄ› se mnoho lidí zajímá o vÄ›du. Já se tomu nedivím, protože abych se pÅ™iznala, tak mÄ› také vÄ›da moc baví. VÄ›da mÄ› pÅ™itahovala už opravdu hodnÄ› dlouho, protože co se týká vÄ›dy, tak vlastnÄ› ÄlovÄ›k si může vybrat takový obor, který ho baví. A potom ho může také studovat ve Å¡kole. Abych se pÅ™iznala, já jsem vždycky chtÄ›la studovat vÄ›du, a to vÄ›tÅ¡inou přírodopis. Baví mÄ› příroda a zvířata, vždycky jsem chtÄ›la pracovat v takovém odvÄ›tví, kde bych se vÄ›novala hlavnÄ› zvířatům, klidnÄ› také zoologii. Jenomže moje maminka mi Å™ekla, že kdybych byla vÄ›dec a studovala vÄ›du, tak prý se ani moc neuživím.

Věda je pestrá.

Prý stále říkám, že se nechci stÄ›hovat z naÅ¡eho malého mÄ›sta a jako vÄ›dec v malém mÄ›stÄ› se vůbec neuživím. Chvíli jsem nad tím pÅ™emýšlela a musela jsem opravdu dát mamince zapravdu, protože v naÅ¡em mÄ›stÄ›, kde je jenom tÅ™icet pÄ›t tisíc obyvatel, tak samozÅ™ejmÄ› tady bych se jako vÄ›dec ani neuchytila. Moje maminka mi Å™ekla, že pokud chci opravdu studovat nÄ›co pořádného a normálního, tak že bych mohla také zkusit uÄitelku. Myslím si, že je to také skvÄ›lá volba. VždyÅ¥ uÄitelka nebo uÄitel a vÄ›dec není zase tak veliký rozdíl. Proto jsem si Å™ekla, že je dám mamince za pravdu a nakonec jsem Å¡la opravdu studovat pedagogiku.

Příroda a kameny mě baví.

A tady u nás ve mÄ›stÄ› jsou dvě veliké Å¡koly a potom jeÅ¡tÄ› tÅ™i mateÅ™ské Å¡kolky. Takže jsem si Å™ekla, že hlavnÄ› v místÄ› se uchytím urÄitÄ› a kdyby ne, tak ve vedlejším mÄ›stÄ›, které také sice malé, tak se tam také uchytím. Řekla jsem si, že vlastnÄ› také v budoucnu klidnÄ› už i ve tÅ™iceti nebo ve ÄtyÅ™iceti letech si také potom mohou udÄ›lat nÄ›jaké vzdÄ›lání, abych byla vÄ›dec. I když to potom nebudu využívat, ale abych mÄ›la takový ten dobrý pocit, že já sama jsem si splnila sen a studovala jsem vÄ›deckou Å¡kolu a jsem vlastně vÄ›dec. I kdybych to nepoužila, tak alespoň budu mít splnÄ›ný sen a klid v duÅ¡i.